Tạo gợi ý mail đơn hàng

  • Nhằm giảm bớt thao tác thêm mail khi gửi đơn hàng, nhập sai mail, thiếu địa chỉ mail,... IT đưa ra tính năng thêm danh sách mail.

  • Tính năng cc mail này hiện tại hỗ trợ trên các app mail như Outlook, Gmail,... ( trừ MyMail)

Các bước thực hiện:

Last updated