Bổ sung phụ lục HĐ kê đơn

Khi nào cần bổ sung phụ lục hợp đồng kê đơn?

Những hợp đồng đã được duyệt không thể chỉnh sửa, khi đó nhân viên cần thực hiện tạo phụ lục hợp đồng trong trường hợp:

  • Cần bổ sung thông tin pháp lý khách hàng

  • Cần bổ sung hàng hóa vào danh mục sản phẩm của hợp đồng

Do đó, phụ lục bổ sung bao gồm 2 loại tương ứng:

  1. Phụ lục thay đổi thông tin (trong trường hợp khách hàng thay đổi thông tin pháp lý)

  2. Phụ lục bổ sung sản phẩm - hàng hóa (Lưu ý: Danh mục hàng chỉ được bổ sung sau 1 tháng kể từ ngày order)

Các bước order phụ lục thay đổi thông tin như sau:

Bước 1: Trong mục Khánh hàng -> Hợp đồng kê đơn -> Chọn Cá nhân

Bước 2: Chọn Bổ sung -> Thông tin

Bước 3: Tiến hành cập nhật thông tin pháp lý khách hàng

Bước 4: Xác nhận để hoàn thành

Các bước order phụ lục thêm hàng hóa vào HĐ kê đơn thao tác như sau:

Lưu ý: Danh mục sản phẩm chỉ được bổ sung sau 1 tháng kể từ ngày order hợp đồng

Bước 1: Trong mục Khánh hàng -> Hợp đồng kê đơn -> Chọn Cá nhân

Bước 2: Chọn Bổ sung -> Sản phẩm

Last updated