Các khái niệm cơ bản

STTKhái niệmGiải thích

1

Nhóm việc

Nhóm các công việc chính, cốt lõi trong kế hoạch làm việc

2

Đầu việc/Công việc

Các công việc chi tiết của nhóm việc

3

Chỉ tiêu

Mức quy định phải đạt được trong kế hoạch theo từng đầu việc, nhóm việc

4

Khối lượng công việc

Khối lượng công việc cần thực hiện trong từng đầu việc

5

Điểm KPI

Chỉ số đo lường hiệu quả công việc của từng nhân sự

6

Chỉ tiêu KPI

Mức điểm KPI phải đạt được theo kế hoạch

7

Định mức OKR

Định mức để đo lường các mục tiêu chính và cốt lõi trong kế hoạch

8

KPI đích

Mức điểm KPI cần đạt theo kế hoạch của từng nhóm việc/Đầu việc

9

KPI max

Mức điểm KPI tối đa có thể đạt được, KPI max không vượt quá 120 - 150% KPI đích

10

KPIcs

KPI cơ sở = KPI đích của đầu việc : Khối lượng công việc của đầu việc

Last updated