Lấy KHCN từ hệ thống

  • Truy cập web icpc1hn.work

  • Tài khoản là Số điện thoại và mật khẩu dùng để đăng nhập app sổ tay iCPC1HN

Bước 1:

  • Vào mục Khách hàng -> KH tổ chức

  • Tại KHTC cần lấy KHCN, bấm vào biểu tượng khách hàng (như dưới ảnh)

Bước 2: Bấm vào biểu tượng copy để lấy KHCN về tài khoản của bạn

Last updated