Lấy khách hàng từ nhân viên A cho nhân viên B

  • Trên web icpc1hn.work đã có tính năng lấy KH cho nhân viên mới từ nhân viên cũ.

  • Không thể lấy tất cả KH của 1 tỉnh cho 1 bạn TDV được do khối dữ liệu KH là rất lớn

Để thực hiện lấy KH từ nhân viên A cho nhân viên B các Quản lý (SS, ASM) làm theo bước sau:

Last updated