Cài đặt Mail cho Android

Với hệ điều hành Android, có thể sử dụng một trong các App sau để đăng nhập mail nội bộ: MailTime hoặc Outlook hoặc Gmail.

Tải app Outlook trên CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook

Bước 1:

 1. Chọn "Thêm tài khoản"

 2. Nhập Email do công ty cung cấp

 3. Bấm "Tiếp tục"

Bước 2:

 1. Chọn mục "POP3".

 2. Đối với những máy có dòng chữ "Thiết lập theo cách Thủ công". Chọn "Thiết lập theo cách thủ công" -> POP3

Bước 3:

Điền các thông tin như dưới hình, Bấm "Lưu" để đăng nhập.

 1. Máy chủ thư đến POP/ Máy chủ thư đi SMTP: mail.cpc1hn.com.vn

 2. Tên người dùng POP/ Tên người dùng SMTP: điền Mail do công ty cung cấp

 3. Cổng : 995465

 4. Mật khẩu POP/ Mật khẩu SMTP: điền Mật khẩu được công ty cung cấp ( gửi về mail cá nhân)

Bước 4: Mail đã được đăng nhập thành công

https://youtu.be/3EVkwthkl2E

 1. Tải app MailTime về điện thoại ( Lưu ý: Dùng MailTime không thể gửi mail đơn hàng, phải copy mail và dán rất mất thời gian. Vì vậy khuyến khích mọi người dùng Outlook)

 2. Mở app, chọn loại "Other" hoặc loại "Khác"

Last updated