Thông tin tài khoản

  1. Trong mục Tài khoản, chọn Thông tin tài khoản. Bấm Chỉnh sửa

  1. Nhập thông tin cần chỉnh sửa, sau đó chọn Cập nhật để hoàn tất.

Last updated