Báo cáo call trải nghiệm trên member

Để báo cáo được call trải nghiệm trên web member, TDV cần lưu ý:

  1. Call đó phải được check trong nhiệm vụ Loại Trải nghiệm

  2. Call sau khi check phải được quản lý duyệt

Hướng dẫn tạo nhiệm vụ trải nghiệm:

  1. Chọn chức năng Nhiệm vụ

  2. Bấm chọn Tạo mới nhiệm vụ

  1. Loại nhiệm vụ -> chọn Trải nghiệm

  1. Tên nhiệm vụ -> chọn Trải nghiệm

  1. Các thao tác tiếp theo tương tự như bước tạo nhiệm vụ thông thường.

Last updated