Cài đặt

Link tải phần mềm: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/printlabel-2fa6e.appspot.com/o/PrintContract.exe?alt=media&token=7d8e5dc5-f4ac-465c-8538-db10d718ef7c

Bước 1: Tải phần mềm ở link trên và mở file đã tải về . Sau khi mở chọn Run để cài chương trình

Bước 2: Chọn Next

Bước 3: Thay đổi nơi lưu phần mềm! Nếu không thay đổi thì chọn Next

Bước 4: Chọn Install để cài phần mềm

Bước 5: Chọn Finish để kết thúc cài đặt

Bước 6: Kiểm tra phần mềm đã có ở màn hình desktop chưa

Last updated