Theo dõi khách hàng của nhân viên

Quản lý xem thông tin khách hàng của từng nhân viên để tiện cho việc hỗ trợ và đốc thúc nhân viên chăm sóc các khách hàng của mình

 1. Tại giao diện quản lý => chọn Khách hàng

 2. Chọn nhấn viên cần xem thông tin khách hàng

 3. Tại màn hình DS khách hàng của nhân viên chọn "Lọc" để xem DS theo các thứ tự:

  • Khách hàng có doanh thu giảm dần/tăng dần

  • Khách hàng có số ngày chưa phát sinh đơn hàng giảm dần/tăng dần

  • Khách hàng > 30 ngày chưa có đơn

  • Khách hàng > 60 ngày chưa có đơn

  • Khách hàng > 90 ngày chưa có đơn

 4. Nhấn vào từng khách hàng để xem thông tin Nhắc việc, các Đơn hàng Call của nhân viên tại khách hàng

Last updated