Cuộc hẹn (Check call)

  • Công ty căn cứ vào các cuộc hẹn mà TDV thực hiện trong ngày/buổi để chấm công đi làm cho TDV

  • Cuộc hẹn nằm trong Nhiệm vụ

  • Mỗi cuộc hẹn tương ứng với 1 KHCN tại 1 KHTC cụ thể

  • Cuộc hẹn tạo ra phải CheckIn/CheckOut Báo cáo thì quản lý mới thấy để duyệt

  • Thông tin quan trọng của cuộc hẹn là Thời gian và Địa điểm CheckIn/CheckOut

Last updated