Khách hàng tổ chức (KHTC)

KHTC có 2 loại sau:

Lưu ý:

Trước khi tạo mới KHTC cần tìm kiếm xem tổ chức đó đã có trong danh sách chưa, nếu không có mới thực hiện tạo mới

Last updated