Cập nhật thông tin KHTC

  1. Chỉ được cập nhật thông tin KHTC do chính TDV tạo ra và chưa được kế toán chuẩn hóa

  2. Những KHTC lấy từ hệ thống là khách hàng đã được kế toán duyệt, TDV không thể chỉnh sửa những khách hàng này. Nếu cần chỉnh sửa, TDV thông tin lại cho bộ phận IT hỗ trợ

Last updated