Khách hàng cá nhân (KHCN)

  1. KHCN nằm trong KHTC

  2. Được tải về khi lấy KH tổ chức hoặc tạo mới

  3. Dùng để tạo cuộc hẹn, đơn hàng

KHCN có 2 loại sau:

Last updated