Lấy KHTC từ hệ thống

Trường hợp không có địa bàn do TDV chưa cập nhật địa bàn trên icpc1hn.work. Xem hướng dẫn tại đây

Last updated