Xóa KHTC

Đối với những KHTC do chính TDV tạo ra và vẫn chưa được chuẩn hóa/ chưa được kế toán duyệt (KH ở trạng thái mới tạo), TDV có thể xóa những khách hàng này ra khỏi hệ thống sổ tay.

Last updated