Đơn hàng

  • Chức năng đặt đơn hàng giúp chuẩn hóa việc gọi đơn hàng từ các TDV tới kế toán bán hàng của công ty

  • Khi đơn hàng được tạo sẽ được gửi tới CSDL của hệ thống và tạo một mail gọi đơn hàng chuyển vào hòm thư chung của nhóm kinh doanh

Lưu ý khi đặt đơn hàng:

Last updated