Đăng ký tài khoản và Đăng nhập

  1. Truy cập vào app iCPC1HN . Chọn Đăng ký

  1. Nhập đầy đủ thông tin và bấm Đăng ký:

  • Họ và tên

  • Mail để nhận mật khẩu: Khuyến khích sử dụng mail cá nhân

  • SĐT: Đây chính là tài khoản đăng nhập app

  1. Truy cập mail để nhận mật khẩu gửi về mail . Đăng nhập vào hệ thống với Số điện thoai đăng ký + mật khẩu đã được cấp

Last updated