Tạo nhiệm vụ

  1. Nhiệm vụ gắn liền với khách hàng tổ chức.

  2. Một nhiệm vụ có thể được thực hiện ở nhiều khách hàng tổ chức khác nhau.

    • Tạo nhiệm vụ thì phải chọn các khách hàng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đó.

  3. Nhiệm vụ có thời hạn, hết thời hạn nhiệm vụ sẽ không được hiển thị trên màn hình. Nếu không chọn hạn chót, mặc định hạn chót của nhiệm vụ là ngày tạo.

Hướng dẫn tạo Nhiệm vụ:

Last updated