Hợp đồng kê đơn trên icpc1hn.work

1. Kinh doanh gửi hợp đồng kê đơn trên icpc1hn.work

Thực hiện:

 • Hợp đồng ở trạng thái Mới tạo/Chỉnh sửa/Yêu cầu chỉnh sửa đều có thể Xem/Sửa/Xóa

 • Bấm vào trạng thái có thể xem được thời gian tạo, thời gian duyệt và ghi chú

2. Giám đốc chi nhánh duyệt phiếu đăng ký

3. Bộ phận thầu duyệt phiếu đăng ký

Sau khi phiếu đăng ký của TDV được GĐCN duyệt, bộ phận thầu tiến hành duyệt phiếu đăng ký

Thực hiện:

Bộ phận thầu duyệt phiếu đăng ký và có thể điều chỉnh lại đơn giá trong danh mục

Lưu ý: Đơn giá lấy theo cài đặt trên TCKH và bộ phận thầu có thể điều chỉnh lại

3. Kinh doanh có thể lên đơn tương ứng theo trạng thái hợp đồng được phê duyệt: (kênh bán: Kê đơn)

 1. Mới tạo

  • Không đặt được đơn

 2. Đang xử lý (đang làm hợp đồng)

  • Đặt đơn hàng lần 1 theo danh mục đã tạo

 3. Đã duyệt hợp đồng

  • Đặt được đơn hàng lần 2 trong vòng 15 ngày xử lý

 4. Hợp đồng đã ký (đã lấy bản ký với khách hàng)

  • Đặt được đơn theo danh mục sản phẩm đã được duyệt

4. Bộ phận thầu in hợp đồng và phụ lục

Lưu ý: Sau bước tạo hợp đồng ban đầu, nếu muốn vào thêm hàng thì sẽ có Phụ lục hợp đồng (bổ sung hàng hóa) - Thời điểm xảy ra là sau khi hợp đồng đã được chốt

5. Nhân viên đơn hàng duyệt đơn của TDV theo đơn giá và danh mục sản phẩm được duyệt trong hợp đồng kê đơn

Last updated