Bổ sung thông tin người nhận hợp đồng

Với những HĐ cần được bổ sung thông tin người nhận hợp đồng, nhưng HĐ đã được duyệt hoặc quá thời gian chỉnh sửa order (chỉ được phép chỉnh sửa phiếu trong vòng 7 ngày so với ngày order HĐ), TDV thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn xem Chi Tiết

Bước 2: Cập nhật thông tin người nhận HĐ

Bước 3: Xác nhận cập nhật

Last updated