MKT duyệt trả thưởng

1. MKT duyệt phiếu đăng ký

Link duyệt phiếu: https://icpc1hn.work/#/trung-bay/dang-ky

  • MKT thêm thời gian thi công và thời hạn hợp đồng trước khi xác nhận duyệt phiếu

  • Mã QR tự sinh cho từng phiếu đăng ký

2. MKT duyệt call ảnh của TDV

Link duyệt: https://icpc1hn.work/#/tra-thuong-gt

Last updated